Menu
A+ A A-

Použitie revidovaného sadzobníka obstarávacích prirážok 2016 v programe ODIS

Revidovaný SOP je implementovaný do programu tak, aby každý materiál podľa svojho kódu mohol byť zaradený do SOP a mohli mu byť vypočítané obstarávacie náklady podľa metodiky ODIS a to buď:

  • percentuálnou sadzbou,
  • pevnou individuálnou prirážkou na mernú jednotku,
  • alebo nezadanou individuálnou prirážkou (sadzba je nulová a program ponúka možnosť doplniť ju).

01 SOP

Ak sa na novom zapisovanom materiáli nastavíme na bunku v stĺpci ON a 2-krát stlačíme ľavé tlačidlo myšky, privoláme revidovaný sadzobník. Vyberieme správny odbor pre nový materiál a prípadne potrebnú mernú jednotku. Ak sa jedná o materiál, na ktorý sa vzťahuje nezadaná individuálna prirážka, tak potom pri zápise sadzby pomocou tlačidla  + Zápis F9 nás program vyzve k zadaniu obstarávacej prirážky do stĺpca ON. Pri určení sadzby ON v prípade individuálnej prirážky je vhodné vychádzať jednak zo skutočných nákladov obstarania ak takéto máme k dispozícii, resp. určiť približnú sadzbu podľa ostatných podobných položiek v odbore.

Všetky uvedené funkcie sú samozrejme dostupné okrem samotnej databázy materiálov ODIS aj v databáze každej konkrétnej zákazky.

V našom príklade sme si do rozpočtu pridali položku 389121211 Osadenie prefab. nadzemnej garáže na základy bez povrch úprav S3 3,2x6,8 m, ku ktorej sme doplnili špecifikáciu materiálu: Garáž Prefa 81-1/995 6400/3280/2370mm, ktorého VC je 1099 EUR bez DPH a potrebovali sme zmeniť, resp. zreálniť náklady na jej obstaranie.

V rozpočte sme sa nastavili na položku  5948A0101 a cez tlačidlo Úprava sme sa dostali do databázy materiálov zákazky. Dvojklikom v stĺpci ON sme privolali Sadzobník obstarávacích prirážok, vybrali príslušný odbor a cez Zápis F9 zapísali sadzbu prirážky. Keďže prirážka bola individuálna program nás naviedol, aby sme náklady ON zapísali priamo do stĺpca v tabuľke databázy.

 02 SOP

Po zapnutí tlačidla Editor sme sumu 110 EUR zapísali do stĺpca ON. V niektorých prípadoch sa náklady obstarania riadia podľa konkrétnych podmienok konkrétneho dodávateľa.

03 SOP

Autor: Ing. Andrea Suchoňová

 

Na stiahnutie

Prihlásenie