Menu
A+ A A-

Sadzobník obstarávacích prirážok 2016

V smerných cenách stavebných prác sú započítané aj priemerné náklady na obstaranie materiálu vrátane mimostaveniskovej dopravy od výrobcu alebo predajcu až na stavenisko (ďalej iba ON). Uvedené náklady sú do smerných cien materiálu v súbore materiálu započítané vo výške uvedenej v stĺpci "ON". Hodnota ON je stanovená na jednu mernú jednotku konkrétneho materiálu, alebo skupiny materiálov,  pre ktoré sú obstarávacie náklady rovnaké.

Hodnota "ON" je s využitím revidovanej Tabuľky SOP 2016 ODIS vypočítaná nasledovne:

 • použitím percentuálnych sadzieb SOP na VC pre konkrétne skupiny materiálov ( v SOP je nenulová hodnota v stĺpci "Perc. ON" ),
 • použitím pevnej individuálnej prirážky „IP“ podľa konkrétnej skupiny materiálov ( v SOP je nulová hodnota v stĺpci "Perc. ON" a zadaná hodnota v stĺpci "ON" ),
 • použitím nezadanej individuálnej prirážky „IP“ pre odbory, skupiny a podskupiny JK,  pre ktoré je  potrebné stanoviť individuálne prirážku podľa konkrétneho prípadu ( v SOP je nulová hodnota v stĺpci "Perc. ON" aj v stĺpci "ON" ).

SOP je základným orientačným podkladom pre výpočet ON započítaných do plánovacích obstarávacích cien ( ďalej iba POC ) materiálov, vrátane materiálov dovážaných.

SOP je členený podľa odborov, prípadne skupín a podskupín JK. Pre používanie klasifikácie produkcie KP, resp. CPA je možné použiť prevodník JK na KP, na  resp. CPA vydaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Sadzby obstarávacích nákladov sú priemerné a sú stanovené na priemerné dopravné vzdialenosti v SR.

 • V obstarávacích nákladoch sú zahrnuté :
  • Dopravné náklady až na miesto prvej skládky na stavenisku, vrátane premiestňovania z mimostaveniskových skladov a medzi týmito skladmi, vrátane naloženia, preloženia a zloženia a nevyhnutne vznikajúcich doplňujúcich úhrad spojených s dopravou ( napríklad poistenie, mýto a iné ).
  • Náklady na nevratný obal účtovaný dodávateľom a nezahrnutý do ceny materiálu, prípadne priemerná výška nákladov spojených s nájomným, opotrebením, evidenciou a dopravným vratných obalov, vrátane paliet a kontajnerov, náklady dopravného zaistenia a pod.
 • V obstarávacích nákladoch POC nie sú zahrnuté:
  • odbytové prirážky ( odbytové organizácie ich majú započítané už v cenách ),
  • zásobovacia réžia ( je započítaná v celkovej marži ).

Revidovaný SOP je implementovaný do programu tak, aby každý materiál podľa svojho kódu mohol byť zaradený do SOP a mohli mu byť vypočítané obstarávacie náklady podľa metodiky ODIS a to buď:

 • percentuálnou sadzbou,
 • pevnou individuálnou prirážkou na mernú jednotku,
 • alebo nezadanou individuálnou prirážkou ( sadzba je nulová a program ponúka možnosť doplniť ju ).

Pri zápise nového materiálu do celkovej databázy alebo do databázy zákazky, program automaticky ponúkne sadzbu, resp. ak sadzba nie je uvedená, t.j. jedná sa o individuálnu prirážku, tak pri zápise žiada o vyplnenie hodnoty ON na základe podobnej skupiny materiálov.

Tabuľka - Sadzobník Obstarávacích prirážok 2016 ODIS
Od Do Popis % ON IP MJ ON
001 044 poľnohospodárstvo 7,8      
026   kvety a okrasné dreviny 23      
051 055 výrobky ťažby dreva 15,3      
081 082 výrobky vodných tokov a zdrojov, vodárenstvo a kanalizácia
101 102 uhlie čierne, uhlie hnedé a lignit IP t 15
103   rašeliny, záhradnické zeminy a humusové hnojivá 74,1      
106 107 brikety, koks IP t 15
108   ostatné palivá plynné 16,5      
1085   propan - butan 16,9      
109   decht   IP t 48
1111 1114 ostatné látky pohonné, oleje, mazivá plastické a ostatné mazadlá, parafíny, ceresíny a vazelíny 2,3      
11111   benzíny automobilové a nafty motorové 
11113   benzíny automobilové a nafty motorové 
1115   produkty vykurovacie z ropy 11,2      
1116   asfalty a výrobky z asfaltu IP t 18
1116   asfalty a výrobky z asfaltu IP l 0,08
1116   asfalty a výrobky z asfaltu IP kg 0,08
1119   ostatné výrobky z ropy 3,3      
116 117 energia tepelná, elektrická    
122   odpady pri výrobe a spracovaní železa, oceli, liatiny a ferozliatin IP t 4,3
13   odbory hutníctva železa (133 až 139) 7,4      
132 134 tyčová oceľ, uholníky, drôty IP t 55
132 134 tyčová oceľ, uholníky, drôty IP kus  
132 134 tyčová oceľ, uholníky, drôty IP m  
135   oceľ široká IP t 66
136 138 oceľové plechy IP t 70
136 138 oceľové plechy IP m2 0,7
136 138 oceľové plechy IP kus  
136 138 oceľové plechy IP m  
140 150 oceľové rúry, rúrky, pažnice 7,4      
1457 1458 oceľové profily IP t 52
151 153 pásová oceľ IP t 70
154   otvorené oceľové profily IP t 80
154   otvorené oceľové profily IP m2 1,5
155   ťahaná oceľ IP t 65
156 158 oceľové drôty IP kg 0,09
159   ostatné výrobky hutníctva železa IP t  
161 163 odliatky z liatin, ocele, výkovky a výlisky z ocele 8      
18 19 ostatné odbory hutníctva neželezných kovov 1,5      
201   druhovýrobky základné hutné z neželezných kovov a z ich zliatin 3,1      
202 206 výrobky zlievární, kovární, lisovní 1,5      
211   suroviny nerastné pre chemickú výrobu (bez ropy a uhlia) 25,1      
212   ostatné produkty anorganickej chémie 15,5      
21211 21212 chlór kvapalný, čpavok syntetický kvapalný 19,1      
214   ostatné soli anorganické 10,1      
21446   síran železnatý IP t  
216   pigmenty anorganické 5,7      
217   ostatné plyny technické a vzácne 32,7      
21711   kyslík technický vzduch stlačený IP    
221   produkty organické základné - uhľovodíky 4,4      
222   produkty organické základné - kyslíkaté zlúčeniny 3,1      
223   produkty organické základné 2,6      
224   produkty organické základné uhľovodíky substituované a heterocyklické zlúče 3,1      
226   výrobky z dechtu 21      
228   farbivá a pigmenty organické 4,6      
231   plasty, polykondenzáty a polyadukty 1,6      
232   plasty - polymery 5,7      
233   plasty - ostatné hmoty (okrem syntetických živíc) 3,5      
234   plasty odpadové 3,2      
235   plasty - syntetické živice 3,9      
241   výrobky chemické všeobecného charakteru 5,1      
242   prípravky pomocné textilné a kožiarske 1,4      
243   prípravky pomocné gumárenské a plastikárske 2,8      
245   materiály pomocné chemické pre povrchovú úpravu a pre rôzne využitie 12      
246   hmoty náterové a farby tlačové 4,3      
247   gleje, želatíny a lepidlá (okrem lepidiel škrobových, dextrinových a epoxidových) 4,6      
251   hnojivá priemyselné 15,3      
252   prípravky chemické na ochranu rastlín a pre rastlinnú výrobu (inde neklasifikované) 0,9      
253   chemikálie čisté 1,3      
254   film RTG 7,6      
255   výbušniny 3,5      
257   výrobky mydliarske, saponátové a prípravky čistiace, leštiace a konzervačné 3,3      
271   latex, kaučuk a regenerát 1,6      
272   výrobky ťažké z gumy technické 3,3      
273   výrobky ľahké z gumy technické 3,5      
274   pneumatiky 1,3      
277   gumené granuláty 3,5      
278   výrobky vláknové (náhrada za azbest) 3,5      
283   ostatné polotovary a niektoré jednoduché 4,3      
2837   plasty ľahčené 10,9      
284   podlahoviny, dopravné pásy a remene 7,6      
286   rúrky, hadice a kompletačné prvky pre 6      
309   súčiastky spojovacie - skrutky 7,2      
311   súčiastky spojovacie (okrem skrutiek) 4,3      
312   elektródy a drôty zváracie a tavidlá 2,6      
313   ostatné siete drôtené 4,4      
31311   siete drôtené vrátane sietí zvarovaných pre stavebné účely 8,2      
31317   siete drôtené vrátane sietí zvarovaných pre stavebné účely 8,2      
314   lana, pramence, klince a iné výrobky z drôtu 6,2      
315   pružiny 2      
316   ostatné výrobky rúrkové 4,3      
31687   lešenie rúrkové 5,3      
317 318 reťaze a výrobky retiazkové ostatné, reťaze kĺbové 2,9      
319   súčiastky strojné obecného využitia 1,7      
321   súčiastky strojné tvarované z plastov 1,3      
323 324 ložiská gulôčkové a valivé 2      
336   agregáty a prvky hydraulické 1,5      
341 344 káble a vodiče, keramika elektrotechnická, izolanty elektrotechnické, výrobky z uhlíkových materiálov 1,4      
345   materiál elektroinštalačný silový 2      
346 348 zdroje prúdu elektrochemické, zdroje svetla elektrické, svietidlá 1,9      
354   kondenzátory silové, súčiastky montážnych rozvodov a hromozvodov 2,6      
357   rozvádzače 4,7      
358   prístroje elektrické (bez meracích) 0,8      
359 369 ostatné výrobky elektrotech. produkcie 2      
371 383 súčiastky pre elektroniku, prvky konštrukčné pre elektroniku, zariadenie pre drôtovú telekomunikáciu a rádiokomunikácie 0,4      
384   prijímače rozhlasové a televízne a reprod. prístroje 3,2      
388 389 prístroje meracie mechanické a elektrické 0,5      
393   váhy (bez váh lab. a váh pre domácnosť) 2      
394   prístroje časomerné 0,5      
397   technika zdravotechnická 2      
404   výrobky pre návestia a zabez. zariadenia 2,3      
405   prístroje pre aut. reguláciu a riadenie 0,3      
411 415 nástroje a náradie 2      
421   prostriedky a nástroje brúsiace 1,5      
422   ostatné priemyslové armatúry 2      
4220 4229 diely k priemyslovým armatúram 4,4      
423   priemyslové potrubia 2      
424   konštrukcie kovové nosné 4,1      
426   čerpadlá 0,7      
427   kompresory a vývevy objemné 1,9      
429   zariadenia vzduchotechnické 3,3      
432   zariadenia chladiace a mraziace 2,8      
434   obimky 7,6      
436   zariadenia pre úpravu vody 1,1      
437   výhybky, točne, posuvne 3,5      
449   ostatné 2      
4498   armatúry a výrobky protipožiarne 1,3      
455   podesty koľajových vozidiel 2,2      
469 474 mechanizmy zdvíhacie, výťahy a zariadenia transportné, zariadenia pre úložné operácie 2      
475   vozíky dopravné 2,9      
484   zariadenia pre ústredné vykurovanie 3,8      
492 499 stroje a zariadenia pre hlbinné dobývanie, geologický prieskum, zvarovanie a rezanie kovov a ostatné 2      
500 532 zvarovacie zariadenia 2      
51684   uloženie strojov pružné 10,2      
533   debnenie systémové 3,3      
535   stroje a zariad. pre spracovanie nerastn. surovín 2      
538   stroje a zariad. pre verejné stravovanie a predaj 1,7      
539   zariadenie a prístroje čistiace, pracie, žehliace, upratovacie, holičské, kadernícke 1,5      
541   zariadenia kurenárske a varné 7,2      
542   spotrebiče a chladničky pre domácnosť 5,1      
546   strelivo a pyrotechnické výrobky 1,7      
548   súčiastky a výrobky drobné kovové 8,2      
549   kovanie a zámky 3,1      
551   armatúry inštalačné bytové a ost. drobné armatúry 1,1      
552   ostatné materiály inštalačné stavebné 7,1      
5525   rúry a tvarovky liatinové tlakové 4,9      
553   ost. časti a prefabrikáty stavebné kovové 6      
5532 5535 dielce a stavebné časti kovové ľahké 5,7      
554   mramoritové a akrylátové sanitárne zariadenia IP kus 6
555   obaly kovové 1,5      
557   nábytok kovový 2,3      
562 563 súčiastky a výrobky tvarované z plastov,obaly, nádoby a prepravné prostriedky pre paletizáciu, tvarované z plastov 2      
581 589 Kamenivo, kocky dlažobné, polotovary, …. IP t  
58124   nátery maliarské 4,3      
590   výrobky vláknocementové 10      
591   ostatné výrobky vláknocementové 10      
5911 5912 rúry, spojky a tvarovky vláknocementové kanalizačné a tlakové 12,5      
5915 5916 dosky vláknocementové rovinné, krytina 17,7      
5919   rúry, spojky a tvarovky vláknocementové kanalizačné a tlakové 12,5      
592 5949 prefabrikáty betónové a železobetónové, ... IP kus  
595   ostatné materiály murovacie nepálené 18,1      
5951 5969 tvárnice, tehly, kvádre, priečkovky a dosky nepál. IP kus  
597   ostatná keramika stavebná 16,4      
5971 5975 kamenina kanalizačná, obyčajná 21,8      
598 599 výrobky žiaruvzdorné, ... IP t  
605   Rezivo, ostatné piliarske výrobky IP m3 8
606   dýhy a preglejky 6,5      
607   ost. dosky a iné výrobky z aglomerovaného dreva 12      
60745   panely pohlcujúce zvuk 8,7      
608   výrobky drevárske impregnované 5,8      
611   ostatné výrobky stavebné stolárske 5,5      
61197   zariadenie pre predajne, divadlá a ubytovne, školy a pod. 6,5      
612   prvky pre montované stavby z dreva 12      
613 614 obaly drevené a prepravné skrine, výrobky drevárske, ... 8,7      
61435   dielce debniace 20,7      
615   nábytok z dreva a z ostat. hmôt (okrem kovových) 6,5      
616   výrobky kefárske 8,7      
617   výrobky kefárske a uzávery kovové na fľaše 2,2      
618   výrobky košíkarské (okrem nábytku) 17,4      
621   vlákniny 10,9      
622 623 papiere a kartóny 5,5      
624   papiere a kartóny zušľachtené 2,2      
625 627 lepenky zušľachtené 5,5      
628   materiál strešný a izolačný 10,9      
631   Ostatné vlákna sklenené a minerálne a výrobky z nich (vrátane vlny min.voľnej) 21,8      
631505   dosky z minerálnej vlny 13,1      
631507 631509 Výrobky z minerálnej plsti 24      
63151   dosky z minerálnej vlny 13,1      
63152 63153 Výrobky z minerálnej plsti 24      
63154   Rohože izolačné z miner. vlny v drôtenom pletive 8,7      
63155   Matrace izolačné z minerálnej vlny 28,3      
6316 6317 Dosky a vlnovky zo sklenených laminátov 2,2      
632   ostatné sklo technické a laboratórne 16,7      
63230 63234 rúry z taveného čadiču, oblúky z taveného čadiča 4,1      
634 636 sklo ploché a stavebné, sklo osvetľovacie 4,4      
641   keramika technická 1,3      
642   keramika zdravotnícka 5,5      
6421 6427 keramické umývadlá, záchody, pisoáre, bidety, výlevky IP kus 5
6428 6429 keramika zdravotnícka – príslušenstvo IP kus  
65 69 technické textílie a výrobky z nich 2,1      
70 79 ostatné izolačné a tesniace materiály 2,1      
754 793 ostatné výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu pre stavebníctvo IP    
7953   výrobky vodných tokov a zdrojov, vodárenstvo a kanalizácia
831   Zariadenia pre ústredné vykurovanie 3,8      
921   Veľkoobchod - ELEKTRO 1,6      

Na stiahnutie

Prihlásenie