Menu
A+ A A-

Rešerš CS Február 2013

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2013

Kalkulácia smerných orientačných cien vydanie 2013/I

V článku sa pojednáva o základných údajoch príslušného vydania smerných orientačných cien, ako aj o ich výpočte, jednotlivých položkách kalkulačného vzorca SOC a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 4. štvrťrok 2012

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2005.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb
2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008
3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve
4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov
5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac december 2012 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V tejto rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Príklad 35. Spracovanie rozpočtu zostaveného v inom programe

V príklade je ukážka spracovania rozpočtu v systéme ODIS, ktorý bol zostavený v programe CENKROS a ocenený položkami podľa triediacej sústavy CENEKON.

Príklad 36. Oferta (popis používania upraveného modulu)

Systém ODIS obsahuje aj vylepšený modul OFERTA, ktorý využívajú hlavne investori a dodávatelia na vyhodnotenie výberových konaní a exportov výstupných zostáv. V tomto príklade je uvedený postup prípravy a spracovania oferty.

Náklady spojené s umiestnením stavby

1. Náklady na zariadenie staveniska (ZS)
2. Prevádzkové vplyvy (mimoriadne sťažené pracovné prostredie)
3. Územie so sťaženými výrobnými podmienkami (ÚP)
4. Mimoriadne NUS
5. Kultúrne pamiatky
6. Ostatné náklady stavby

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie október až december 2012.

1. Výber zo Zbierky zákonov: októberdecember 2012 
2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: október až december 2012

V.     Články a redakčné oznámenia

Výstavy v Slovenskej republike v roku 2013

Redakčné oznámenia

Na stiahnutie

Prihlásenie