Menu
A+ A A-

Rešerš CS Máj 2014

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2014

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2014

Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 1. štvrťrok 2014

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac marec 2014 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V tejto rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Príklad 40. Nové funkcie limitky potrieb

Príklad sa venuje možnostiam a postupu využívania nových funkcií limitky potrieb. Prvá časť opisuje hromadnú úpravu limitky potrieb naraz vo všetkých podzákazkách. Druhá časť obsahuje postup využitia funkcie Limitky potrieb – prenos zdrojov. Záverečná časť sa venuje hromadnej úprave skupinových položiek v limitke spracovania. Funkcie si môžete vyskúšať na DEMO príklade, ktorý je súčasťou inštalácie programu.

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie január až marec 2014.

1. Zákony, vyhlášky, opatrenia, oznámenia 

2. Výber zo Zbierky zákonov: január až marec 2014 

3. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: január až marec 2014

V.     Články a redakčné oznámenia

Dokumentácia pre efektívne užívanie stavby

Redakčné oznámenia

 

Na stiahnutie

Prihlásenie